Novodobá historie a současnost

Novodobá historie a současnost

Významným mezníkem v historii LTC Mladá Boleslav se stal rok 1991, kdy dochází k osamostatnění klubu a jeho registraci jako občanského sdružení u ministerstva vnitra ČR. Rozhodnutím Okresního soudu v Mladé Boleslavi vrátila TJ AUTOŠKODA v roce 1992 v rámci restituce celkem 6 dvorců č.1 až 6. Následně byla uzavřena kupní smlouva o odkoupení dvorců č.9 a 10 - jejich hodnota činila 120.000,- Kč. V roce 1994 byl z majetku TJ odkoupena budova, sestávající ze dvou objektů šaten a klubovny v celkové odhadní hodnotě 1.600.000,- Kč. Konečně v roce 2000 byla s tělovýchovnou jednotou uzavřena dohoda o vyrovnání majetku, kdy byly klubu vráceny dvorce č.7 a 8, cvičná hrací stěna a tzv. "kameňák" v celkové odhadní ceně 240.000,- Kč. V této souvislosti je nutné kvitovat velmi korektní a vstřícný postup se strany vedení TJ AUTOŠKODA. Tím jsou prakticky ve vlastnictví TK LTC Mladá Boleslav všechny stavby a hřiště mimo pozemků, které jsou majetkem města Mladá Boleslav. Na všech těchto uskutečněných transakcích a s nimi spojenými nespočetnými složitými jednáními se podílel tým vedený JUDr.V. Feistauerovou a K. Krejčím. Jejich obrovská zásluha bude doceněna asi až následujícími generacemi. V roce 1994 a 1995 byly na našich dvorcích úspěšně uspořádány významné turnaje kategorie "A" - na tehdejší dobu vysoko dotované částkami 60.000,- Kč a 75.000,- Kč. Vítězové Luxa, Vaněk, Dezort, Friedl a další jsou stále úspěšnými hráči v okruhu ATP. V roce 1995 vyhrálo A družstvo dospělých II.ligu před týmy Pardubic a Liberce a probojovalo se do I.ligy, čímž dosáhlo historického úspěchu. V roce 1996 v I.lize toto družstvo nevyhrálo jediné utkání a sestoupilo zpět do II.ligy. Následující období ale znamenala postupnou stagnaci a pozvolný výkonostní sestup, mj.zaviněný tím, že několik mladoboleslavských hráčů odešlo do zahraničí, kde dosud žijí (P.Vomáčka - Švédsko, A. Vokáčová, P. Čejka a D. Hahn - SRN), jiní dali prioritu studiím (A.Hradcová, J.Hluchý, M.Hahn ml.) atd.
Mediálně rozhodně nejúspěšnější akci v historii byl turnaj ŠkoFIN Tour 2000, pořádaný před dvěma lety. Turnaj přilákal do tenisového areálu více než tisíc diváků, kteří sledovali tenisové umění mnoha známých osobností v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof.Václavem Klausem, světově proslulými hokejisty NHL Dominikem Haškem, Patrikem Eliášem, fotbalovými internacionály Antonínem Panenkou, Ladislavem Vízkem, herci Miroslavem Šimkem, Martinem Dejdarem, Pavlem Zedníčkem, Pavlem Novým, Ondřejem Vetchým, Jiřím Lábusem a dalšími.
Samostatnou kapitolou v historii klubu je Tenisová škola mládeže, vedená od roku 1991 Tomášem Křováčkem. Manželé Hrůšovi vedou "přípravku TŠM" (v současné době 36 dětí), trenéři M.Kratochvílová J.Kratochvíl ml. a V.Nejedlý učí základům tenisu v současnosti v sedmi skupinách tří ročníků TŠM - celkem 52 dětí. Protože se jedná o velmi záslužnou práci, je nutné jmenovat alespoň některé další trenéry, kteří se v minulosti podíleli na výchově mládeže počínaje zakladatelem TŠM JUDr. J.Vaníčkem a dalšími obětavými trenéry, kteří v TŠM od roku 1971 střídavě působili: J.Kratochvíl st., Z.Přibyl, L.Josífko, J.Vokáč, J.Hradec, O.Buda, V.Čejka, R.Vomáčková, P.Kvasnička, P.Herčík, P.Křováček, M.Hahn, P.Kaňka, B.Kusá, A.Horvát, T.Cihlářová, V.Malý a další. Je faktem, že v posledních letech se nepodařilo udržet závodní činnost na úrovni předchozích let. Především A družstvo zasáhl generační problém, takže v roce 2001 dokonce sestoupilo až do krajského přeboru. V letošním roce došlo díky systematické práci trenérů a vedoucích družstev k zásadnímu obratu. Ve třech kategoriích se podařilo postoupit do vyšších soutěží! Důležitým příslibem dalšího výkonnostního vzestupu jak mladšího, tak staršího žactva je účast v nejvyšších soutěžích. Úspěchem je i návrat A družstva dospělých do divize. Přáním pro příští sezónu je udržet vzestupnou výkonnost všech družstev i jednotlivců. K tomu by mělo přispět plánované zastřešení dvorců č.1 a 2 pouze na zimní sezóny. Jedná se ale o značnou investici v hodnotě cca 2.5 mil. Kč, na kterou zatím nemáme k disposici potřebné finanční prostředky. První přípravné práce by měly být provedeny již v letošním roce. Jednoznačným dokladem o dobrém hospodaření a vedení klubu, který je naprosto samostatně fungujícím subjektem, je zajištění finančních prostředků na veškeré činnosti klubu. Je nutné si uvědomit, že i při stoupajících cenách energií a dalších materiálů a služeb si vše hradíme z vlastních prostředků, což je velmi dobrou vizitkou klubu. Navíc se podařilo dokončit veškeré plánované rekonstrukce a opravy šatnového objektu (rekonstrukce všech čtyř umýváren, dvou WC, oprava střechy a krbu, oprava teras a fasády atd.) také díky vynikající spolupráci s OS ČSTV a sponzory. Další opravy jako nové podezdívky, oplocení atd. připravujeme ještě v letošním roce. To, že tenisový areál je nyní ve velmi dobrém stavu, je také nemalou zásluhou správce dvorců "všeuměla" Míly Hluchého, který tuto činnost vykonává již od roku 1991, v posledních letech za pomoci jeho neméně zdatného kolegy Petra Křováčka. Oba tak navazují na úspěšnou práci dlouholetého správce Miloslava Housky. Dokladem o vítězstvích, prohrách ale i o celkovém životě tenisového klubu jak v závodním, tak i rekreačním tenisu, jsou kroniky. Je nutné poděkovat všem autorům (J.Dufek, F.Kvasnička, M.Josífková a další), ale především Zdeňku Přibylovi za jeho vtipné kresby a glosy, jež zaslouží obdiv a uznání. Jeho kroniky, především poslední, tj.třetí díl, nasadily pomyslnou vysokou laťku, kterou budou jen obtížně další kronikáři překonávat.

 

Rok 2003.

V roce 2002 zasáhly tenisové dvorce rozsáhlé povodně a proto se oslavy 100 let tenisu přesunuly až na rok 2003. Slavnostní večer se konal v únoru 2003 v restauraci Koliba za účasti cca 150 lidí. Byla předána řada vyznamenání a ocenění.

 

Mezi odměněnými byli:

 

 1. předsedové klubu V. Geduš, V. Moskura, J.Vaníček / in memoriam /, M. Šulc, P. Křováček a J.Hradec
 2. nejstarší hrající člen klubu A. Šnejdar
 3. současní závodní hráči, Volfová, Nezavdalová, Butaš, Erben, Bonhard
 4. ocenění za dlouholetou závodní, trenérskou resp. funkcionářskou činnost Kučera, Hahn sen., Vokáč, Krejčí, Kratochvíl sen., Hrůša
 5. úspěchy v kategorii zdravotně postižených V. Malý
 6. trenéři Kratochvílová, Horvát, Křováček ml.
 7. vítězové ankety tenista století Hradec, Kučera, Šanda
 8. bývalí hráči Janků, Vaněčková, Cihlářová, Macas, Šanda, Vomáčka, Bartoň I., Bartoň P., Čejka, Vokáčová, Hradcová, Vacarda, Hahn M., Hahn D., Krejčí
 9. funkcionáři Josífková, Feistauerová, Miřacká, Hluchý, Přibyl, Škába, Krejčí, Kvasnička, Butaš sen.
 10. Sponzoři klubu firmy GALL-ICM, GRENT, STRABAG, VALID, ŠKODA-AUTO, C OMPAG, KUKU a FORMEX
 11. spřátelený tenisový klub T5TT Glogov a TJ AUTO ŠKODA

 

 

V roce 2004 dochází k útlumu  v závodní činnosti, obzvláště v kategorii dospělých, způsobené odchodem opor A týmu dospělých do jiných klubů. Do klubu nastupuje trenér I. třídy PaeDr. Mirek Špalek, trenér s mnohaletými zkušenostmi z trénování v zahraničí a začíná etapa výrazných změn v oblasti trénování závodních hráčů všech kategorií. Výjimečným momentem v této sezóně byla záchrana života hráči Karbo Benátky Janu Špringlovi, za což patří velký dík manželům Nezavdalovým a Markovičovým.

V závěru roku se uskutečnila v kavárně Felicia v DK členská schůze, která měla na pořadu dva důležité body, změnu stanov  a volbu nového výboru, oba body byly projednány a schváleny, výbor pro další tříleté období bude pracovat ve složení Hradec, Ing. Bondard, Hluchý, Mgr. Kratochvílová, Ing. Křováček, Mgr. Nejedlý, Ing. Nezavdal, Pekárna, Ing. Pospíšil, Škába, RNDr. Šťastný.

 

Rok 2005 začíná velmi smutně nečekaným úmrtím vynikajícího hráče a výborného kamaráda Ivana Bartoně, Navždy nám zůstane v paměti nejenom pro svou neuvěřitelnou techniku úderů.

V letošní sezóně byla koupena divizní soutěž a družstvo v sestavě Svoboda, Herda J., Chmelík, Futera, Linhart, Machovská, Nezavdalová, s neuvěřitelným věkovým průměrem 17 let, skončilo na druhém místě. Úspěchem též byla účast všech družstev mládeže v nejvyšších republikových soutěžích.

Podpisem smlouvy s firmou Matchpoint začíná úspěšná spolupráce v oblasti vybavení hráčů tenisovým vybavením za zvýhodněných podmínek.

Organizátorským úspěchem je přidělení pořadatelství turnaje mužů a žen nejvyšší kategorie A Optim Tour, o což se značnou měrou zasloužili pánové Ing. Bonhard a Ing. Nezavdal, kteří si zaslouží i dík za organizování prvního ročníku turnaje.

Vítězem prvního ročníku se stal Jirka Vrbka, TK Milten a Helena Vildová, Sportovní stavby Praha

Byly zahájeny ve spolupráci s firmou Lipraco stavební práce na rozšíření balkonu, což bylo členy klubu velmi pozitivně kvitováno.

 

V roce 2006 byly dokončeny práce na rozšíření balkonu, bylo zhotoveno nové oplocení čtyř dvorců včetně podezdívek a zrenovovány prostory kiosku. Výborně se osvědčil systém rezervování dvorců přes internet, za což patří velký dík Ing. Miloši Pospíšilovi.

A tým dospělých obsadil v divizi 4té místo a opět všechna mládežnická družstva úspěšně bojovala v nejvyšších mládežnických soutěžích, družstvo babytenisu dokonce postoupilo na přebor ČR.

S výborným hráčským obsazením proběhl II. ročník turnaje Optim Tour, ve kterém zvítězili Jan Příhoda, TCF Mariánské Lázně a  Gabriela Bergmanová z Realsportu Nymburk.

 

V roce 2007 unikl postup A týmu dospělých pouze o skóre do 2. ligy, opět všechna mládežnická družstva zdařile vystupovala v nejvyšších mládežnických soutěžích, bylo dosaženo plno úspěchů i v kategoriích jednotlivců. Dobře si vedla TŠM pod vedením Mgr. Kratochvílové s trenéry Dlaskem, Ing. Nezavdalem, Markovičem, Nezavdalovou a Mgr. Nejedlým. V sedmi skupinách trénovalo  63 dětí.

Ve III. Ročníku turnaje Optim Tour zvítězili Ondřej Tomíška z TK Pernštýn Pardubice a Belbova Tereza z Plzně.

V tomto roce opět proběhla volba nového výboru na další tříleté období ve složení Hradec, Ing. Křováček, Škába, RNDr. Šťastný, Ing. Miloš Pospíšil, Erben, Mgr. Nejedlý, kontrolní komise byla zvolena ve složení Šulc, P. Křováček, Ryger.

 

V roce 2008 A družstvo dospělých vybojovalo v divizi třetí místo, mládežnická družstva opět udržela nejvyšší soutěže.

Ve IV. ročníku turnaje Optim Tour kralovali v kategorii mužů opět Ondřej Tomíška z Pardubic a v kategorii žen Kateřina Sisková z Olomouce.

Byly dokončena stavba terasy firmou BPBP a instalováno napojení na pult centrální ochrany, čímž byly zabezpečeny všechny prostory areálu proti nezvaným návštěvníkům

 

V roce 2009 opět A tým dospělých obsadil v divizi 3. místo, nezaostal ani dorost a mladší žactvo, kteří též vybojovali pomyslné bronzové medaile. Velkým úspěchem hráčky Lenky Brůchové je 3. místo na turnaji Optim Tour a zisk prvního místa v anketě Boleslavského deníku jako „Sportovec roku do 18 let“.

V. ročník turnaje BPBP Optim Tour vyhrál potřetí v kategorii mužů Ondřej Tomíška a v kategorii žen Petra Rohanová z I. ČLTK Praha.

Z běžných stavebních úprav je nutné jmenovat rekonstrukci části nepoužívaných sociálních zařízení v 1. patře klubovny.

V rámci družby Magistrátu Mladé Boleslavi bylo sehráno přátelské utkání s mužstvem Zwingenbergu, které proběhlo na vysoké sportovní i společenské úrovni.

Úspěšně a na vysoké úrovni proběhl v našem areálu turnaj UNI CREDIT BANK, na konci sezóny měl velmi pěknou účast turnaj dětí, kde se sešlo 40 startujících.

 

Rok 2010 byl ve znamení poklesu výkonnosti družstev mládeže, který dokumentuje sestup družstev dorostu a mladšího žactva z nejvyšších republikových soutěží. Tým dospělých v divizní soutěži pokračoval ve kvalitních výkonech z předcházejících let a obsadil 2. místo.

Lenka Brůchová získává v kategorii dorostu 2. místo ve čtyřhře na halovém mistrovství ČR, 1. místo ve čtyřhře na oblastních přeborech a plno cenných úspěchů na celostátních turnajích.

Proběhlo přátelské utkání opět s družstvem Zvingenbergu, na turnaji BPBP Optim Tour kralovali opět Ondřej Tomíška , již počtvrté a v ženách Marieta Vágnerová z Prostějova. Velkého úspěchu dosáhla boleslavská Eva Válková, která ve dvouhře i ve čtyřhře obsadila 2. místo.

Proběhly volby nového výboru na další tříleté období, výbor byl zvolen ve složení Hradec, Ing. Křováček, Ing. Ortcykr, Pech, PaeDr. Špalek, Brůcha, Erben, kontrolní komise byla zvolena ve složení RNDr. Šťastný, Kozmérová, P. Křováček.

 

V roce 2011 došlo k významnému kroku v závodní činnosti, byla koupena 2. liga dospělých od Řevnic. Původním záměrem bylo udržení v soutěži, ale nakonec A tým bojoval do posledního kola o postup do 1. ligy a nakonec vybojoval 2. místo. B tým vybojoval v divizi pomyslný bronz. Zklamáním bylo, že jsme letos v kategorii mládeže neudrželi ani jednu nejvyšší republikovou soutěž.

Účast na mistrovství ČR si vybojovali v kategorii žen a dorostu Lenka Brůchová a v kategorii dorostu Klára Vtelenská.

Vítězi VII. Ročníku turnaje BPBP Optim Tour se stali Šodek z I:ČLTK Praha a  Stuchlá z Viamontu Teplice, ve čtyřhře vybojovala první místo Eva Válková, která je oporou boleslavského A týmu ve 2. lize.

Smutnou událostí tohoto roku bylo úmrtí našeho dlouholetého člena, závodního hráče a funkcionáře Jirky Hladíka.

 

V roce 2012 jsme již druhým rokem hráli 2. ligu dospělých a až do samého závěru jsme bojovali o postup opět do 1. ligy. Dokonce před posledním kolem jsme drželi postupovou příčku ale, závěrečný zápas nás odsunul na nepopulární nepostupové 2. místo. B družstvo opět vybojovalo 3. místo v divizi. V kategorii dorostu nám po dohodě přenechala LTC Houštka nejvyšší soutěž dorostu Junior Tour, s posilami jsme vybojovali pěkné 4. místo. V jednotlivcích dosáhly výrazných úspěchů Brůchová a Válková na mistrovství ČR, Brůchová obsadila 3. místo ve dvouhře a Válková 2. místo ve čtyřhře.

V celostátním žebříčku je Brůchová na 41. místě, Tomáš Zima ve starších žácích na 19. místě, příslibem jsou výkony mladší žákyně Terezy Vajsejtlové, která se na redukovaném žebříčku umístila na 10.-11. místě v ČR. BPBP Optim Tour ovládli letos Tomáš Pitra z I. ČLTK a Barbora Krejčíková z Prostějova. Vynikajícím úspěchem bylo 3. místo domácí Lenky Brůchové.

Ve stavební oblasti stojí za zmínku zakrytí terasy markýzou, k velké spokojenosti všech členů klubu.

V září 2012 proběhla v tenisovém areálu oslava 110 let od založení tenisového klubu v Mladé Boleslavi, při této příležitosti bylo předáno vyznamenání nejstaršímu hrajícímu členovi Ing. Františku Glázrovi k jeho 90. narozeninám, dále Zdenku Přibylovi za vedení kronika a Lence Brůchové za úspěchy v závodní činnosti.

 

Pro rok 2013 bylo rozhodnuto prodat 2. ligu a plně se soustředit na divizní tým, složený výhradně z odchovanců. Divizní už nyní A družstvo s přehledem obsadilo střed tabulky, u mládeže převyšovaly úspěchy individuelní nad týmovými.

Letošní ročník turnaje BPBP Optim Tour ovládl David Šimůnek z I.ČLTK Praha a k velké radosti nás všech domácí boleslavská Eva Válková !!! K vítězství Evy Válkové přidala Lenka Brůchová vítězství ve čtyřhře a medailová umístění ještě rozšířila Eva Válková o 3. místo ve čtyřhře.

Na závěr roku proběhly volby výboru na nové tříleté období, zvoleni byli Ing. Nezavdal, Ing. Ortcykr, Ing. Křováček, RNDr. Šťastný, Vondráček, Vajsejtl, Erben.

 

Rok 2014 byl ve znamení smolného 2. místa divizního A týmu dospělých. Výborných výsledků v individuelních soutěžích  letos dosáhly v kategorii dospělých Eva Válková, která zakončila rok na 33. místě celostátního žebříčku, mimo jiné obsadila na mistrovství ČR dvě třetí místa, jak ve dvouhře tak ve čtyřhře  a Tereza Vajsejtlová v kategorii mladších žaček, která ukončila rok na 8. příčce žebříčku ČR, což je zřejmě jedno z nejlepších umístění v historii našeho tenisového klubu. Tereza zaznamenala plno úspěchů jak v tuzemsku tak v zahraničí, největším úspěchem je ale asi 2. místo na mistrovství ČR ve čtyřhře a 3. místo na mistrovství ČR ve družstvech s týmem I:ČLTK Praha.

10. jubilejní ročník turnaje BPBP Optim Tour ovládli Michal Franěk z Lasvitu Milovice a Natalie Cváčková z klubu Agrofert Prostějov. Ve čtyřhře vybojovala domácí Eva Válková cenné první místo.

Co se týče našeho krásného tenisového areálu, snažili jsme se paralelně s realizovanou revitalizací parku Štěpánka investovat  i my, celé jarní a letní období probíhaly práce na opravách budovy, šaten a klubovny. Byla položena nová střešní krytina jak nad šatnami tak nad klubovnou, mezi klubovnou a objektem šaten byla vybudována nová střecha včetně nové konstrukce, neboť tato část střechy se při zahájení prací zcela rozpadla. Na střeše nad klubovnou byla položena nová terčová dlažba se sponzorským přispěním pana Řezáče, byla opravena atika včetně oplechování, osazeno zábradlí a tím vznikla terasa s výhledem na dvorce 1 a 2. Dále byly opraveny svody vody a instalovány po celém objektu hromosvody včetně revizní zprávy. Dále byl opraven komín krbu včetně nátěru, byly natřeny dřevěné části teras, byla vyměněna splachovadla na pánském a dámském WC.

Jsou zahájena jednání se zástupci města o převodu pozemků pod dvorci 3-10, na základě doporučení odborníků byly pokáceny dva smrky, které rostly na pozemku LTC, oba stromy byly svým stavem nebezpečné jak z titulu rizika újmy na zdraví tak z titulu možnosti poškození majetku klubu.

Cílem pro příští rok je investovat do tenisových dvorců, neboť vzhledem k velkému zatížení v průběhu roku, si ji již zaslouží.